ایزو مدیریت یکپارچه

امروزه با توجه به گرایش رو به رشد سازمان‌ ها به استقرار سيستم ‌های مديريت متناسب با اهداف سازمانی، رشد روز افزون صنعت و تکنولوژی، اکثر سازمانها به نقش سیستم های مختلف مدیریت در هدایت و یکپارچگی فعالیت ها در فرآیند کاری پی برده اند. سیستم های مدیریت یکپارچه به گونه ای هستند که می توانند از دیدگاه ها و جنبه های مختلفی به بررسی فعالیت ها، محصولات و خدمات سازمان بپردازند و یک یا چند بعد سازمان را مورد توجه قرار داده و رضایت گروه و یا گروه های خاصی را مد نظر قرار دهند. 
این گروه ها می توانند شامل کارکنان، مشتریان، صاحبان مشاغل و سهامداران، پیمانکاران، عرضه کنندگان ، جامعه، گروه های مستقل یعنی همان گروه های حمایت از محیط زیست، دولت و … باشند. اگر سازمان رضایت تمامی گروه ها را درنظر بگیرد، باید به فعالیت های خود از جنبه های مختلف نگاه کرده و این خود مستلزم استقرار سیستم های مدیریت مختلف درسازمان می باشد، اما استقرار سیستم های مدیریت مختلف با نیازمندی هایی که خاص هر کدام از آن ها می باشد، نه تنها باعث سردرگمی و پیچیدگی سازمان خواهد شد، بلکه مشکلاتی از جمله حجم عظیم مستندات، به هدر رفتن منابع ، دوباره کاری ها، کاهش کارآیی و عملکرد سازمان، تضاد بین سیاست ها و… را در پی خواهد داشت. 
اثربخشی و کارایی سازمان ها از یک طرف و کاهش ضایعات و آسیب های جسمی و روانی انسان ها از طرفی دیگر و هم چنین به منظور افزایش بهره وری، این حفظ محیط زیست، امروزه سازمان ها از ادغام سیستم های مختلف مدیریتی در یک سیستم مدیریت واحد به نام سیستم مدیریت یکپارچه (IMS: Integrated Management System) بهره می گیرند. به بیان ساده تر سیستم مدیریت یکپارچه به ترکیب دو یا چند استاندارد مدیریتی و یکپارچه نمودن آن ها با هم می گویند، به گونه ای که استقرار سیستم مدیریت یکپارچه می تواند منجر به کاهش هزینه های ممیزی صدور گواهینامه و ممیزی مراقبتی شود. 

استاندارد سیستم مدیریت یکپارچه

همان طور که در ابتدای مطلب نیز ذکر شد، هنگامی که سازمانی اقدام به اجرا و پیاده سازی چندین استاندارد ایزو می کند، پیشروی نامناسب و بعضی از همپوشانی های استانداردها با یکدیگر باعث ایجاد دردسر در سازمان می شود. این دردسر ها از زیاد شدن حجم کارها و انجام ممیزی های مختلف گرفته تا ایجاد هزینه های مختلف و هدر رفتن زمان کارکنان و مدیریت سازمان، می تواند بهره وری این استانداردها را کاهش دهد. 
به همین علت شرکت های صدور گواهینامه برای آسان کردن این فرآیند، سیستمی را با نام PASS99 ایجاد نمودند که به سازمان ها کمک کند تا استانداردهای مختلف را با یکدیگر تلفیق نمایند. استاندارد سیستم مدیریت یکپارچه یا همان IMS هم در زمره pass99 است که سازمان ها برای یکپارچه سازی استانداردهایشان از آن استفاده می کنند.
اما با توجه به این که سازمان ها اغلب اقدام به اخذ سه استاندارد پرکاربرد استاندارد مدیریت کیفیت 9001، استاندارد سیستم مدیریت محیط زیست 14001 و استاندارد ایمنی و بهداشت حرفه ای 18001 می نمودند، سیستم یکپارچه نیز با این سه استاندارد شناخته شده است اما این تلفیق می تواند تلفیق دو استاندارد 9001 و 22000 باشد و یا تلفیق استاندارد های سری 1000 مانند 10002 و 10004. در ادامه با سه استاندارد مدیریت کیفیت، استاندارد سیستم مدیریت محیط زیست و استاندارد ایمنی و بهداشت حرفه ای آشنا می شوید.

ISO 9001:2000

سومین ویرایش استاندارد سیستم مدیریت کیفیت، این استاندارد می باشد که با تغییرات اساسی در شکل و ساختار با ویرایش های قبلی استاندارد تدوین شده است . این استاندارد مبنی بر هشت اصل مدیریت کیفیت می باشد و توجه کامل و جامعی به دو اصل بهبود مستمر در چارچوب رویکرد فرآیندی و مشتری مداری دارد. به طور کلی استانداردهای سری ۹۰۰۰ در سال های اخیر با استقبال بسیاری مواجه شده اند. 

ISO 14001:1996

استاندارد 14001 در سال ۱۹۹۶ توسط سازمان جهانی استاندارد ISO و در راستای توجه به مسایل زیست محیطی منتشر شد . در این استاندارد حرکت به سمت توسعه پایدار در قالب یک مدل بهبود مستمر مدیریت زیست محیطی مورد نظر می باشد و نیازمندی هایی را به جهت توسعه و اجرای آن ارائه می نماید . این استاندارد در سال های اخیر با توجه به اهمیت یافتن مسائل مربوط به محیط زیست بسیار مورد توجه قرار گرفته است و در سال ۲۰۰۰ رشدی معادل 63 درصد به نسبت سال ۱۹۹۹ داشته است.

OHSAS 18001:1999

استاندارد ایمنی و بهداشت حرفه ای در سال ۱۹۹۷ با همکاری تعدادی از موسسات استاندارد کشورها ، موسسات گواهی دهنده ، دانشگاه ها و… تدوین گردیده است. هدف از این استاندارد تعیین الزامات و الگویی برای پیاده سازی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای در سازمان ها می باشد . از لحاظ ساختاری نیز از ساختاری بسیار نزدیک به استاندارد ISO 14001:1996 برخوردار است. این استاندارد از استاندارد های مورد تائید سازمان جهانی استاندارد ISO نمی باشد.
هر کدام از استاندارد های یاد شده در استاندارد سیستم مدیریت یکپارچه دارای کاربردی هستند که عبارتند از:

 • استاندارد ایزو 14001 یا استاندارد زیست محیطی با این هدف طراحی شده است که الزامات این استاندارد، محیطی کارآمد را برای سازمان فراهم کند و هم چنین در این راستا این الزامات با سیستم های مدیریت یکپارچه شده و به سازمان این اجازه را بدهد تا به اهداف زیست محیطی و اقتصادی خود دست یابد.
 • ایزو 9001 به منظور افزایش و بهبود کیفیت محصول و در نتیجه افزایش رضایت مشتری عمل می کند.
 • استاندارد OHSAS 18001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای را تعریف می کند که ریسک های مرتبط با ایمنی و بهداشت حرفه ای را برای کارمندان و سایر ذینفعان را بر طرف کند.

دستاوردها و مزایای سیستم مدیریت یکپارچه IMS

یکی از مهم ترین مزایای استقرار سیستم مدیریت یکپارچه IMS این است که موجب جامع تر شدن رویکرد سازمان ها می شود. سیستم مدیریت یکپارچه یک سیستم مستند یکپارچه شامل یک خط مشی کامل و اهداف فراگیر می باشد هم چنین باعث یکپارچگی موضوعات زیر که در تمامی استاندارد های مدیریتی مشترک می باشند، می شود:

 • کنترل مدارک
 • کنترل سوابق
 • ممیزی داخلی
 • بازنگری مدیریت
 • اقدام اصلاحی و پیشگیرانه
 • کنترل فرآیند و روش های اجرایی

باید این را در نظر داشت که علاوه بر موضوعات مشترک فوق، الزامات زیر نیز می تواند به سیستم مدیریت یکپارچه IMS اضافه شود :
ارزیابی ریسک، خطرات ایمنی، بهداشت شغلی، جنبه های محیط زیست ناشی از فعالیت های کاری، مدیریت قوانین و مقررات به گونه ای که مقررات و قوانین مرتبط با فعالیت های کاری سازمان شناسایی شده ، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و تاثیر آن مورد بررسی قرار می گیرد . مدیریت برنامه ها از جمله برنامه های بهبود ایمنی، بهداشت شغلی ومحیط زیستی، آگاهی عمومی، اطلاع رسانی جنبه های محیط زیست، ریسک های ایمنی و بهداشت شغلی به کارکنان نیز از جمله الزامات دیگر این سیستم هستند. اما مهم ترین مزایای پیاده سازی سیستم مدیریت یکپارچگی در یک سازمان به شرح زیر است:

 • بهبود مداوم سیستم ها و فرآیندها
 • جلوگیری از آلودگی های زیست محیطی
 • کاهش تماس شغلی با عوامل زیان آور
 • بهبود شرایط ایمنی محیط کار
 • کاهش ضایعات
 • افزایش سطح رضایت مشتری
 • افزایش مداوم سطح کیفیت محصولات
 • افزایش سطح آگاهی پرسنل با اجرای برنامه های مناسب و متناسب آموزشی
 • انطباق با قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت ها، محصولات و خدمات شرکت

نحوه ی استقرار IMS

 • تعیین و تدوین خط مشی و اهداف ایمنی و بهداشت، زیست محیطی و کیفی و برنامه های سازمان
 • آموزش کاربردی پرسنل وتربیت ممیز
 • تحت کنترل درآوردن، یکپارچه سازی، بروز رسانی و بهینه سازی مستندات و سوابق سازمان
 • ارزیابی ادواری و دوره ای انطباق با اهداف و برنامه ها و الزامات زیست محیطی و ایمنی و بهداشت
 • تدوین و تعیین معیارهای عملیاتی و کنترل عملیات شامل : مخاطرات، ریسک، حوادث، جنبه ها، پیامدها
 • شناسایی الزامات قانونی و مقرراتی فعالیت ها، محصولات یا خدمات مرتبط با خطرات و ریسکها و جنبه ها
 • تعیین ، شناسایی و کنترل ریسک، جنبه ها و پیامدها و خطرات ایمنی و بهداشت شغلی
 • ایجاد مکانیزمی برای تعیین و پاسخگویی به طرف های ذینفع و ارتباطات داخلی و بیرونی (خارجی) سازمان
 • تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از انواع نمودارها، گزارشات آماری

موسسه کاوش و دریافت ایزو مدیریت یکپارچه

موسسه کاوش یک کنسرسیوم جهت ارزیابی و اعتبار سنجی شرکت ها می باشد و وظیفه بررسی و طبقه بندی بنگاه های اقتصادی و کسب و کارهای مختلف را دارد که هدف آن استاندارد سازی سازمانی این بنگاه ها می باشد. موسسه کاوش زیر نظر سازمان استاندارد کار می کند و می تواند بهترین گزینه برای اخذ استاندارد مدیریت یکپارچه باشد. البته سازمان ملی استاندارد هیچ ایزو ای صادر نمی کند بلکه فقط به شرکتها مجوز اعطای ایزو می دهد، مانند وزارت علوم که مستقیم مدرک دانشگاهی نمی دهد. در کنار این ها تیم مشاوران کاوش، با صبر و حوصله آماده ارائه خدمات مشاوره ای رایگان به مراجعین خود می باشد. کاوش برای شما بسته های خودآموز مربوط به استاندارد مورد نظر شما را با قیمت های بسیار مناسب نیز فراهم کرده است که می توانید با تهیه آن ها، از مزایای آن ها بهره مند شوید. همچنین کاوش مجوز فعالیت از سازمان صنعت، معدن و تجارت و سازمان ملی استاندارد با هم دارد و در نتیجه با یک واسطه زیر مجموعه IAF می باشند.

ایزو مدیریت یکپارچه

کد:                                                             IMS

قیمت:                                          ۲,۱۲۰,۰۰۰ تومان
 

Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Image
 • SKU
 • Rating
 • Price
 • Stock
 • Availability
 • Add to cart
 • Description
 • Content
 • Weight
 • Dimensions
 • Additional information
Click outside to hide the comparison bar
Compare